Als de koop niet doorgaat

Wat als de koop niet doorgaat?

Er zijn drie hoofdredenen waarom de koop niet doorgaat. De koper maakt gebruik van zijn bedenktijd, of van de ontbindende voorwaarden in het koopcontract, of hij blijft in gebreke.

De koper maakt gebruik van zijn bedenktijd
Tijdens de bedenktijd mag de koper zonder reden afzien van de koop.

De koper doet een beroep op ontbindende voorwaarden
De ontbindende voorwaarden kunnen over van alles gaan. Dat hangt ervan af wat je in het koopcontract afspreekt met de koper. Maar wat voor ontbindende voorwaarden u ook afspreekt, zorg er in ieder geval voor dat er een termijn aan vastzit. Bijvoorbeeld één maand om de financiering rond te krijgen. En als de koper na die maand financiële problemen krijgt waardoor hij het huis niet meer kan kopen? Dan is dat, hoe vervelend het ook is, niet uw probleem.

De koper blijft in gebreke
Natuurlijk is het vervelend als de koper gebruikmaakt van zijn bedenktijd of de ontbindende voorwaarden. Maar het mag wel.
Wat de koper niet mag, is in gebreke blijven. Dat doet hij bijvoorbeeld als de levering (overdracht) van de woning door zijn toedoen niet kan doorgaan. Omdat hij de koopsom niet betaalt. Of omdat hij gewoon niet komt opdagen als de leveringsakte getekend moet worden. Gelukkig heeft u dan vaak wel recht op een vergoeding. Want als de koper (aantoonbaar!) in gebreke blijft, dan moet hij u een boete betalen. Tenminste, als u dat in het koopcontract heeft afgesproken.

Stok achter de deur voor de koper
Meestal staat in het koopcontract dat de koper een waarborgsom moet betalen of een bankgarantie moet afgeven. Bijna altijd is dat 10 procent van de koopsom. Dit gaat trouwens niet altijd goed. Vraag daarom na bij de notaris of de koper op tijd heeft gezorgd voor een waarborgsom of bankgarantie.
Als de koper gebruikmaakt van zijn bedenktijd of de ontbindende voorwaarden, dan krijgt hij zijn geld gewoon terug (of de bankgarantie wordt beëindigd). Blijft hij in gebreke, dan moet hij vaak een boete betalen. Die boete is meestal even groot als het bedrag van de waarborgsom. De koper raakt zijn geld dus kwijt. Als hij geen waarborgsom heeft betaald of een bankgarantie heeft afgegeven, kunt u hem dwingen alsnog te betalen.

Wat kan ik doen als de koper in gebreke blijft?

Stel dat de koper de koopsom of de waarborgsom op de afgesproken datum niet heeft betaald. Dan moet u hem formeel ‘in gebreke stellen’. In het koopcontract staat welke afspraken u hierover heeft gemaakt. Vaak staat erin dat u de koper een brief moet sturen waarin u hem erop wijst dat hij in gebreke blijft. Hij krijgt dan meestal nog een termijn (bijvoorbeeld acht dagen) om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Doet hij dat niet, dan kunt u meestal de boete opeisen.

Wat staat er in de brief?
In de brief moet u verplicht een aantal zaken noemen. Vraag uw notaris van tevoren of uw ingebrekestelling wel klopt. Anders bestaat de kans dat hij de boete niet aan u kan uitbetalen.

Leg alles goed vast!
Zorg er altijd voor dat u alles goed vastlegt en overal kopieën van maakt. De notaris moet namelijk beoordelen of de koper echt in gebreke is gebleven. Als dat zo is, zorgt hij ervoor dat u de boete uitbetaald krijgt.